Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Vệ Các Nhà Máy, Xí Nghiệp

Trực Cổng:

Đón tiếp khách, đăng ký khách ra vào,
Mở đóng cổng cho người và phương tiện ra vào, chỉ cho phép những người có phận sự ra vào Mục tiêu.
Kiểm sóat công nhân viên, các nhà thầu, các phương tiện khi ra vào cổng theo đúng trình tự thủ tục, đảo bảo đúng nguyên tắc và có nề nếp trật tự.
Kiểm sóat chặt chẽ hàng hóa tài sản mang ra/vào cổng, ghi lưu sổ sách để theo dõi. đảm bảo mọi hàng hóa tài sản mang ra/vào đều hợp lệ.
Giám sát hàng hóa
Kiểm sóat và giám sát chặt chẽ việc xuất nhập hàng hóa, vật tư .., đảm bảo mọi hàng hóa khi xuất ra hoặc nhập vào là đúng, đủ cả về số lượng, chất lượng, chủng lọai, quy cách.
Phát hiện để ngăn chặn việc gian lận trong xuất nhập hàng hóa.
Duy trì tất cả mọi đối tượng làm việc trong khu vực phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an ninh an tòan, phòng chống cháy nổ, nội quy trật tự.
Tổng hợp được ngay các số liệu hàng hóa  để đối chiếu với các bộ phận có liên quan (khi cần)
Tuần tra 
Tuần tra tòan bộ khu vực được giao để duy trì tòan bộ những đối tượng có mặt  trong khu vực thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an ninh trật tự.
Quan sát, phát hiện để ngăn chặn kịp thời những sự cố có thể xảy ra như : (cháy, nổ, hư hại, kẻ gia đột nhập …) Lập tức có những hành động xử lý kịp thời.
Kiểm tra tòan bộ trong khu vực để đảm bảo mục tiêu luôn trong trạng thái an tòan cao nhất.


Bảo vệ Văn Phòng


Bảo vệ Hội nghị cấp cao, các cuộc Hội thảo


Bảo vệ Công trường


Triển lãm