Đào tạo vệ sĩ

Tất cả nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều là những người đã tốt
 nghiệp PTTH hoặc tương đương, có sức khỏe tốt, có ngọai hình và khả năng giáo tiếp ứng xử . Đồng thời, mỗi một nhân viên sẽ phải trải qua một qúa trình đào tạo với cái nội dung bắt buộc như sau:

1. Nghiệp vụ quản lý trong công tác bảo vệ,

2. Sử dụng quyền hạn hợp pháp được Pháp Luật quy định cho nhân viên bảo vệ,

3. Kỹ thuật kiểm tra, kiểm sóat người / phương tiện 

4. Kỹ thuật tuần tra, quan sát, phát hiện.

5. Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

6. Những thủ tục di tản, sơ tán.

7. Chứng chỉ sơ cấp cứu.

8. Cách sử dụng, vận hành các trang thiết bị an ninh / hệ thống an ninh

9. Kỹ thuật phòng vệ và khống chế tội phạm.

10. Lập biên bản, viết báo cáo.

11. Văn hóa trong giao tiếp ứng xử.

12. Dịch vụ khách hàng.