Nhiệm Vụ Khi Tuần Tra, Giám Sát

3. NHIỆM VỤ KHI TUẦN TRA, QUAN SÁT
TuÇn tra lµ ho¹t ®éng c«ng khai cña lùc l­îng b¶o vÖ, ®­îc thùc hiÖn trong mét ph¹m vi réng theo khu vùc ®­îc ph©n c«ng.
Th«ng qua tuÇn tra, canh g¸c lùc l­îng b¶o vÖ ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh vi vi ph¹m néi quy, b¶o vÖ an toµn tµi s¶n vµ trËt tù cho kh¸ch hµng. §ång thêi, ph¸t hiÖn nh÷ng tån t¹i, bÊt cËp trong c«ng t¸c b¶o vÖ, ®Ó tham m­u, ®Ò xuÊt víi L•nh ®¹o C«ng ty cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi.
Tæ chøc tuÇn tra, canh g¸c tèt sÏ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña c«ng t¸c b¶o vÖ, tøc lµ lu«n ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho kh¸ch hµng. V× vËy, b¹n ph¶i biÕt tæ chøc, lµm tèt c«ng t¸c nµy.
Tr­íc khi vµo c«ng t¸c tuÇn tra b¹n ph¶i mang theo ®Çy ®ñ nh÷ng trang bÞ ®­îc cÊp ph¸t, (®Æc biÖt lµ ®Ìn pin nÕu lµ ban ®ªm) vµ mang theo nh÷ng tµi liÖu sæ s¸ch liªn quan.
Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c tuÇn tra:
1. Khi ®­îc giao nhiÖm vô nµy b¹n ph¶i hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ, cô thÓ khu vùc m×nh ph¶i lµm. Ph¶i n¾m v÷ng ®Þa h×nh ®Þa vËt, tiÕp gi¸p, ®­êng ®i, lèi l¹i, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña “M” trong thêi ®iÓm tuÇn tra, qua ®ã ®­a ra c¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý trong khi thùc hiÖn c«ng viÖc tuÇn tra.
2. Khi ®i tuÇn tra b¹n ph¶i hiÓu râ vµ n¾m v÷ng c¸c yªu cÇu, c¸c néi quy cña Môc tiªu ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy nh­: néi quy an toµn lao ®éng, néi quy ra vµo cæng, néi quy xuÊt nhËp hµng ho¸, vËt t­. vv…
3. Ph¶i ghi nhí vµ th­êng xuyªn ®Ó ý ®Õn c¸c tµi s¶n quan träng trong ph¹m vi khu vùc tuÇn tra, lu«n quan s¸t ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th­êng ®èi víi nh÷ng tµi s¶n quan träng dÔ mÊt m¸t trong khu vùc tuÇn tra. Ph¶i kiÓm tra kü nh÷ng n¬i nh¹y c¶m nh­; c¸c cöa chÝnh, cöa sæ, hµng rµo xung yÕu, …
4. Ứng xử văn minh lịch sự nhưng cương quyết trước những hành vi sai trái của công nhân mà khi tuần tra bạn phát hiện họ đã vi phạm các nội quy quy định về an ninh an tòan tại “M”. Trong trường hợp cần thiết bạn có thể lập biên bản gửi lên khách hàng để giải quyết.
5. Ph¶i biÕt mÆt, nhí tªn nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm liªn quan, phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ ®Ó tiÖn liªn l¹c khi cÇn thiÕt.
6. Ph¶i n¾m v÷ng chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o vµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ trong c«ng t¸c phèi hîp gi¶i quyÕt vô viÖc víi Chñ qu¶n, c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, C«ng an, c¸c ®¬n vÞ b¶o vÖ cña nh÷ng c¬ quan l©n cËn.
7. BiÕt râ vµ nhí c¸c sè ®iÖn tho¹i cÇn thiÕt nh­: Sè ®iÖn tho¹i chØ huy c¸c cÊp cña c«ng ty AnKim, C«ng an, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, PCCC, cøu th­¬ng, c¸n bé chñ chèt cña Muc tiªu, v.v…
8. Lu«n ë t­ thÕ s½n sµng trong mäi tr­êng hîp bÊt tr¾c cã thÓ x¶y ra nh­; ph¸t hiÖn kÎ gian ®ét nhËp, sù cè háa häan ch¸y næ …
9. Gi÷ nguyªn hiÖn tr­êng khi ph¸t hiÖn sù cè ®• x¶y ra.