Nhiệm Vụ Khi Trực Cổng/ Cửa ra vào

1. NHIỆM VỤ KHI TRỰC CỔNG / CỬA RA VÀO:
Khi được giao nhiệm vụ trực cổng (Có thể cổng chính, cổng phụ, hay một lối ra vào khác), thì việc đầu tiên là bạn phải biết được các nội quy quy định của đơn vị chủ quản, bạn phải tuân thủ tuyệt đối và duy trì mọi người chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này. Đồng thời bạn phải thực hiện nhiệm vụ tại đây theo quy định của phòng nghiệp vụ bảo vệ công ty AnKim. Nhiệm vụ của bạn thường có một số điều cơ bản như sau:
 Đón tiếp khách, đăng ký khách ra vào (như trang 8)
 Mở đóng cổng cho người và phương tiện ra vào, chỉ cho phép những người có phận sự ra vào Mục tiêu.
 Kiểm sóat người và các phương tiện khi ra vào cổng theo đúng trình tự thủ tục, đảo bảo đúng nguyên tắc và có nề nếp trật tự.
 Kiểm sóat chặt chẽ hàng hóa tài sản mang ra/vào cổng, ghi lưu sổ sách để theo dõi. đảm bảo mọi hàng hóa tài sản mang ra/vào đều có giấy tờ hợp lệ.
 Ghi lưu sổ sách đầy đủ các diễn biến ra vào Cổng / Cửa.